Årsmøter

Til medlemmer i IL Stålkameratene

5.mars 2018 Mo i Rana

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Stålkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.januar.

Årsmøtet avholdes den 7.mars kl. 18:00 på HOK-kantina, Midtre gate 4

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning [eventuelle gruppeårsmeldinger]

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1                Lovendringer

10.2                 Forslag fra Fotballgruppa

a) Grasrotandel

b) Forskuttering

10.3                 Forslag fra Barn og ungdom                                                                              

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2               Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer

15.5               To revisorer

15.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene (Delegater Idrettsrådets årsmøte 10.april 3 rep. Idrettskretsting 1 rep 14.april)

15.7               Leder av valgkomiteen

15.8               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9               Varamedlem til valgkomiteen

 

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Styrets årsmelding (ettersendes)
 • Regnskap med noter
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
 • Styrets forslag til medlemskontingent
 • Styrets forslag til budsjett (ettersendes)
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling (ettersendes)
 • Styrets innstilling til ny valgkomité (ettersendes)
 • Lov for IL Stålkameratene

 

Med vennlig hilsen
styret i IL Stålkameratene

 

Årsmøte i IL Stålkameratene Fotball

Det ble i slutten av desember annonsert i RB, sendt mail og lagt ut på FB-sidene, at det er årsmøte i fotballgruppa på kantina 25.januar kl. 18:00 

Det er følgende dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Konstituering

 • Valg av møteleder
 • Valg av sekretær
 • Valg av protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Økonomisk orientering *

6. Budsjett 2018

7. Innkomne forslag**

8. 2018 – status for sesongen og arbeidet med etablering av Rana FK

9. Valg

 • Styret
 • Økonomigruppe
 • Valgkomite

10. Avslutning - med å takke de som skal takkes osv.

  *Det blir økonomisk orientering da vi ikke har ferdig revidert regnskap til årsmøtet. Regnskapene revideres samlet for klubben.

**Det er ikke kommet inn forslag innen fristen.