Årsmøte i IL Stålkameratene 2020 (Utsatt)

Til medlemmene i IL Stålkameratene                                    29.februar 2020 Mo i Rana

Innkalling til årsmøte i IL Stålkameratene 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Stålkameratene.

Årsmøtet avholdes 30.mars kl. 18:00 på PIR-bygget, Midtre gate 4, 8624 Mo i Rana

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 15.mars, og sendes til olejohnny54@hotmail.com Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.staalkam.no sendes på epost til medlemmer med registrert epostadresse, samt legges ut på PIR-bygget, Midtre gate 4, 8624 Mo i Rana

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IL Stålkameratene i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IL Stålkameratene. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IL Stålkameratenes lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IL Stålkameratene kontaktes på olejohnny54@hotmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Lov for IL Stålkameratene

Forslagsskjema (Word)

Forslagsskjema (OpenOffice)

Årlig møte i Fotballgruppa 2020

Onsdag 19 februar kl. 18.00 på kantina i PIR-Eiendom

Merk endret tidspunkt!!!!

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av møtesekretær
 4. Valg av protokollunderskrivere
 5. Årsmelding
 6. Orientering om økonomi
 7. Innkomne forslag
 8. Valg av styre

(Styrevalg må godkjennes av årsmøte i hovedlaget eller av styret i hovedlaget, dersom det får fullmakt til det).

 

Følgende forslag fremmes av Fotballstyret til punkt 7 innkomne forslag:

 

Følgende fremmes til årsmøtet i hovedlaget:

Årsmøtet i IL Stålkameratene opphever følgende vedtak fattet på ekstraordinært årsmøte 29 november 2017:

 • «Mo og Stål forplikter seg til å ikke ha fotballaktivitet etter sesongen 2018 og så lenge FK Mo i Rana eksisterer.»

 

Styret i Fotballgruppa

Årsmøter

Til medlemmer i IL Stålkameratene

5.mars 2018 Mo i Rana

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i IL Stålkameratene

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.januar.

Årsmøtet avholdes den 7.mars kl. 18:00 på HOK-kantina, Midtre gate 4

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning [eventuelle gruppeårsmeldinger]

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1                Lovendringer

10.2                 Forslag fra Fotballgruppa

a) Grasrotandel

b) Forskuttering

10.3                 Forslag fra Barn og ungdom                                                                              

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1               Styreleder

15.2               Nestleder

15.3               Øvrige styremedlemmer

15.4               Varamedlemmer

15.5               To revisorer

15.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene (Delegater Idrettsrådets årsmøte 10.april 3 rep. Idrettskretsting 1 rep 14.april)

15.7               Leder av valgkomiteen

15.8               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9               Varamedlem til valgkomiteen

 

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Styrets årsmelding (ettersendes)
 • Regnskap med noter
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
 • Styrets forslag til medlemskontingent
 • Styrets forslag til budsjett (ettersendes)
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling (ettersendes)
 • Styrets innstilling til ny valgkomité (ettersendes)
 • Lov for IL Stålkameratene

 

Med vennlig hilsen
styret i IL Stålkameratene

 

Årsmøte i IL Stålkameratene Fotball

Det ble i slutten av desember annonsert i RB, sendt mail og lagt ut på FB-sidene, at det er årsmøte i fotballgruppa på kantina 25.januar kl. 18:00 

Det er følgende dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Konstituering

 • Valg av møteleder
 • Valg av sekretær
 • Valg av protokollunderskrivere

4. Årsberetning

5. Økonomisk orientering *

6. Budsjett 2018

7. Innkomne forslag**

8. 2018 – status for sesongen og arbeidet med etablering av Rana FK

9. Valg

 • Styret
 • Økonomigruppe
 • Valgkomite

10. Avslutning - med å takke de som skal takkes osv.

  *Det blir økonomisk orientering da vi ikke har ferdig revidert regnskap til årsmøtet. Regnskapene revideres samlet for klubben.

**Det er ikke kommet inn forslag innen fristen.